PO Box 8, Mount Union, Iowa 52644, United States

(319) 865-1450

Prairie Ag Commodities